Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 
 
Szkoła podstawowa

Regulamin rekrutacji

Czcionka:

Załącznik nr1

do zarządzenia 2/2015

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr3 im. Św. M. M. Kolbego w Chmielniku

z dnia 9  marca 2015

 

 

Regulamin rekrutacji

do oddziałów przedszkolnych

w Szkole Podstawowej Nr3 im. Św. M. M. Kolbego w Chmielniku

na rok szkolny 2015/2016

 

Na podstawie rozdziału 2a ustawy  z dnia 7 września 1991r (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572 z późn. zm.).; w związku z  art. 6 ust.1-3 oraz art.16 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty  oraz niektórych innych ustaw ( DZ.U. z 2014r. poz. 7) w uzgodnieniu z Wójtem Gminy Chmielnik zarządzam co  następuje:

 

§1

1.Do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr3 im. Św. M. M. Kolbego w Chmielniku w pierwszej kolejności przyjmuje się dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Chmielnik

 

§2

1.Rodzice dzieci kolejny rok kontynuujących uczęszczanie do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr3 im. Św. M. M. Kolbego w Chmielniku składają dyrektorowi szkoły deklarację o kontynuacji w terminie 7 dni przed rozpoczęciem rekrutacji- załącznik nr1

2. Rodzice ubiegający się o przyjęcie dziecka  do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej  nr3 im. Św. M. M. Kolbego w Chmielniku składają do dyrektora szkoły wniosek -załącznik nr2

3. Wniosek musi być podpisany przez obojga rodziców.

 

 

§3

1. Pierwszy etap rekrutacyjny.

Jeśli liczba kandydatów spełniających warunek  zamieszkania na terenie  Gminy  Chmielnik i składających wniosek o przyjęcie do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr3 im. Św. M. M. Kolbego w Chmielniku  przewyższa liczbę wolnych miejsc jakimi dysponuje szkoła, bierze się pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1)wielodzietność rodziny kandydata;

2)niepełnosprawność kandydata;

3)niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4)niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5)niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6)samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7)objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kryteria te mają jednakową wartość.

W związku z powyższymi kryteriami obowiązują definicje:

 • kandydat -oznacza dziecko podlegające rekrutacji,
 • wielodzietności rodziny -  oznacza rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci,
 • samotne wychowywanie dziecka - które oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.

2. Drugi etap rekrutacyjny.

    1.W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu Szkoła Podstawowa nr 3 im. Św. M. M. Kolbego w Chmielniku nadal dysponuje wolnymi miejscami w oddziałach przedszkolnych, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria:

 

Kryterium

Liczba punktów

Dzieci urodzone w 2010 r. lub w 2011 r. i zamieszkujące w obwodzie szkoły, prowadzącej oddziały przedszkolne, która będzie w przyszłości szkołą obwodową dla tego kandydata.

 

25p

Dzieci urodzone w 2010 r. lub w 2011 r.

 

20p

Dzieci obojga rodziców pracujących lub studiujących w systemie dziennym

15p

Kontynuacja edukacji przedszkolnej w placówce prowadzącej oddziały przez rodzeństwo kandydata ubiegającego się o przyjęcie

10p

 

2..W przypadku uzyskania przez grupę kandydatów równorzędnych wyników, na drugim etapie postępowania komisja rekrutacyjna ustalając kolejność kwalifikacji, bierze pod uwagę miejsce oddziału przedszkolnego na liście preferencji kandydata.

§4

Przyjęcia dzieci spoza Gminy Chmielnik

1.Dzieci zamieszkałe poza Gminą Chmielnik mogą być przyjęte do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr3 im. Św. M. M. Kolbego w Chmielniku, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, szkoła ta nadal dysponuje wolnymi miejscami .

2.W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych poza Gminą Chmielnik ubiegających się o przyjęcie do  oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr3 im. Św. M. M. Kolbego w Chmielniku przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne zgodnie z powyższymi zasadami.

 

§5

Postępowanie uzupełniające

Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego Szkoła Podstawowa nr3 im. Św. M. M. Kolbego w Chmielniku nadal dysponuje wolnymi miejscami w oddziałach przedszkolnych, dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające, które kończy się do 31 sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który przeprowadza się rekrutację. Postępowanie uzupełniające przeprowadza się na zasadach opisanych wyżej.

 

§6

Przebieg postępowania rekrutacyjnego

1.Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły. Dyrektor wyznacza jej przewodniczącego oraz dwóch członków komisji.

2.Komisja rekrutacyjna przyjmuje dziecko do danego oddziału przedszkolnego, jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego dziecko zostało zakwalifikowane a rodzic złożył wymagane dokumenty.

3.Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:

1)weryfikacja złożonych wniosków i dokumentów;

2)ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów  zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;

3)ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych;

4)sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego;

5)przygotowanie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata – w przypadku złożenia stosownego  wniosku przez rodzica kandydata.

4.Wymienione listy zawierają imiona i nazwiska dzieci uszeregowane w kolejności alfabetycznej. Listy te podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie Szkoły Podstawowej nr3 im. Św. M. M. Kolbego w Chmielniku

 

§7

Procedura odwoławcza

1.W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do oddziałów przedszkolnych w szkole Podstawowej Nr3 im. Św. M. M. Kolbego w Chmielniku

2.Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

3.W terminie 7 dni od otrzymania uzasadnienia, rodzic kandydata może wnieść do dyrektora Szkoły Podstawowej Nr3 Im. Św. M. M. Kolbego odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

4.Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.

 

§8

Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów

1.Do wniosku dołącza się dokumenty:

1)oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata-  załącznik nr 3;

2)orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.);

3)prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację  lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem – załącznik nr4;

4)dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 135, z 2012 r. poz. 1519 oraz z 2013 r. poz 154 i 866);

5)zaświadczenie o zatrudnieniu lub studiowaniu  w systemie dziennym.

2.Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli o treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

3.Dokumenty składa się w oryginale lub w postaci kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica dziecka.

4.Wnioski o przyjęcie do oddziałów przedszkolnych  oraz wzory dokumentów są do pobrania na stronie internetowej szkoły  http://www.sp3chmielnik.szkolna.net/ l lub w siedzibie szkoły.

§9

 Harmonogram rekrutacji w roku szkolnym 2015/2016

 

Lp.

Postępowanie rekrutacyjne

Termin

Termin postępowania uzupełniającego

1.

Składnie wniosków o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego wraz z załącznikami

9 - 26 marca 2015 r.

11 - 15 maja 2015 r.

2.

Podanie do publicznej wiadomości w formie listy  kandydatów zakwalifikowanych i  niezakwalifikowanych

31 marca 2015 r.

do godz. 15.00

22  maja 201 5r.

do godz. 15.00

3.

Potwierdzenie przez rodziców /prawnych opiekunów kandydata woli przyjęcia do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr3 im. Św. m. M. Kolbego w Chmielniku  oraz podpisanie umowy cywilno-prawnej

8 - 17 kwietnia 2015 r.

do  godz. 15.00

25 - 29 maja 2015 r.

do  godz. 15.00

4.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

23  kwietnia 2015 r.

do  godz. 15.00

2 czerwca 2015 r.

do  godz. 15.00

 

 

 

 

Załącznik nr 1

 

 
 

 

 

 

 

Deklaracja

o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

w oddziale przedszkolnym

w Szkole Podstawowej nr3 Im. Św. M. M. Kolbego w Chmielniku

w roku szkolnym 2015/2016

 

 

1. Dane dziecka:

 

Imię i nazwisko dziecka

 

Data  urodzenia

 

PESEL dziecka

 

Adres miejsca zamieszkania

 

 

 

 

2. Dane rodziców/opiekunów dziecka:

 

Imię i nazwisko matki/opiekunki

 

Adres miejsca zamieszkania

 

 

Adres poczty elektronicznej i numery telefonów kontaktowych

 

 

 

Imię i nazwisko ojca/opiekuna

 

Adres miejsca zamieszkania

 

 

Adres poczty elektronicznej i numery telefonów kontaktowych

 

 

 

 

3.Deklaracja:

 

1.Deklaruję kontynuowanie wychowania przedszkolnego córki/syna  w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w Szkole Podstawowej nr3 im. Św. M. M. Kolbego w Chmielniku  w roku szkolnym 2015/2016

 

2.Godziny pobytu dziecka w placówce (godziny od 8.00 do 13.00 to godziny bezpłatne):

 

Od  godz.…………….do godz.……………………… ilość godzin…………….

 

.

 

 

4.Oświadczam, że:

 1. wszystkie dane zawarte w deklaracji są prawdziwe,
 2. niezwłocznie powiadomię dyrektora szkoły  o zmianie danych zawartych w deklaracji,
 3. wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku dla celów związanych z rekrutacją do przedszkola zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami),

 

 

 

 

Chmielnik, dnia ............................                                   ...........................................................

 

 

                                                                                          …………………………………………

        (czytelny podpis rodziców/opiekunów)

 

 

 

 

5.Przyjęcie deklaracji przez dyrektora szkoły

 

 

 

              ...........................................................

                    (podpis dyrektora szkoły)

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2

 

 

WNIOSEK DO DYREKTORA  SZKOŁY PODSTAWOWEJ  NR3 IM. ŚM. M. KOLBEGO W CHMIELNIKU

O PRZYJĘCIE DZIECKA DO  ODDZIAŁU / PUNKTU* PRZEDSZKOLNEGO

NA ROK SZKOLNY 2015/2016

Wniosek wypełniają rodzice lub opiekunowie prawni dziecka. Wniosek o przyjęcie należy wypełnić drukowanymi literami i dołączyć dokumenty potwierdzające spełnianie wybranych kryteriów. Przy oznaczeniu * skreślić niewłaściwe.

 

KWESTIONARIUSZ DANYCH OSOBOWYCH DZIECKA

 

Imię i nazwisko dziecka

 

Data  urodzenia

 

PESEL dziecka

 

Adres miejsca zamieszkania

 

 

 

 

KWESTIONARIUSZ DANYCH OSOBOWYCH RODZICÓW DZIECKA/

OPIEKUNÓW PRAWNYCH

 

Imię i nazwisko matki/opiekunki

 

 

Adres miejsca zamieszkania

 

 

 

Adres poczty elektronicznej i numery telefonów kontaktowych

 

 

     

 

Imię i nazwisko ojca/opiekuna

 

Adres miejsca zamieszkania

 

 

Adres poczty elektronicznej i numery telefonów kontaktowych

 

 

 

 

 

KRYTERIA PRZYJĘĆ

(w przypadku spełniania danego kryterium proszę postawić znak „X” w kolumnie po prawej stronie)

I.  Kryteria obowiązkowe

(art. 20c ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256,  poz. 2572 ze zm.)

1.

Wielodzietność rodziny kandydata

 

załącznik: oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata- oświadczenie zawiera  klauzulę następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.".

10 pkt.

 

 

 

 

 

2.

Niepełnosprawność kandydata

 

załącznik: orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 z późn. zm.), - w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu, dokument może być również złożony w postaci kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica;

10 pkt.

 

3.

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

 

Załącznik: orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 z późn. zm.), - w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu, dokument może być również złożony w postaci kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica;

10 pkt.

 

 

4.

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

 

załącznik: orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 z późn. zm.), - w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu, dokument może być również złożony w postaci kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica;

10 pkt.

 

 

5.

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

 

załącznik: orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy

z dnia 27 sierpnia 1997 r. rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 z późn. zm.), - w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu, dokument może być również złożony w postaci kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica;

10 pkt.

 

6.

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

 

załącznik: prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu - w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu, dokument może być również złożony w postaci kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica - oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem - oświadczenie zawiera  klauzulę następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.";

10 pkt.

 

7.

Objęcie kandydata pieczą zastępczą

 

załącznik: dokument potwierdzający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie

z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013 r. poz.135 z późn. zm.). w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu, dokument może być również złożony w postaci kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica;

10 pkt

 

 

 

II. Kryteria dodatkowe

(ustalone przez dyrektora i uzgodnione z wójtem gminy, zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw)

1.

Dzieci urodzone w 2010 r. lub w 2011 r. i zamieszkujące w obwodzie szkoły, prowadzącej oddziały przedszkolne, która będzie w przyszłości szkołą obwodową dla tego kandydata.

 

25 pkt

 

2.

Dzieci urodzone w 2010 r. lub w 2011 r.

20 pkt.

 

3.

Dzieci obojga rodziców pracujących lub studiujących w systemie dziennym

załącznik: oświadczenie o zatrudnieniu lub o studiowaniu w  systemie dziennym- oświadczenie zawiera  klauzulę następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.";

15 pkt.

 

4.

Kontynuacja edukacji przedszkolnej przez rodzeństwo kandydata ubiegającego się o przyjęcie w placówce prowadzącej oddział/punkt.

 

Załącznik: oświadczenie o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej przez rodzeństwo kandydata do oddziału/punktu  - oświadczenie zawiera  klauzulę następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.";

10 pkt.

 

 

 

 

Deklarowany czas pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym (godziny od 8.00 do 13.00 to godziny bezpłatne)

 

Od godz.…………….do godz.……………………… ilość godzin…………….

 

Odległość z domu do przedszkola (w przypadku dzieci pięcioletnich i sześcioletnich)……………km

 

Nazwa szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka   ……..……….…………………………

 

 

W przypadku złożenia wniosku o przyjęcie do innych oddziałów/punktów przedszkolnych  – nie więcej niż 3 – należy określić kolejność wybranych  przedszkoli, w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych(1 – oznacza placówkę najbardziej preferowaną; 3 – oznacza placówkę najmniej preferowaną)

 

Nazwa i adres placówki 1)

1.

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

Oświadczenia:

 

Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

 

 

 

…………………………………

………………………………..

…………………………………

                                  data

         podpis matki/opiekunki prawnej

        podpis ojca/ opiekuna prawnego

 

Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych zawartych we wniosku o przyjęcie do celów związanych z przeprowadzeniem naboru do przedszkola oraz organizacją pracy i funkcjonowaniem przedszkola, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.).

 

 

 

…………………………………

………………………………..

…………………………………

                                  data

         podpis matki/opiekunki prawnej

        podpis ojca/ opiekuna prawnego

 

 

 

1)Nazwy i adresy publicznych  oddziałów/punktów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Chmielnik:

 • Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej Nr 2 im. Ojca Św. Jana Pawła II w Chmielniku; 36-016 Chmielnik 316.
 • Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej Nr 2 im. Ojca Św. Jana Pawła II w Chmielniku; 36-016 Chmielnik316.
 • Oddział Przedszkolny przy Zespole Szkół w Chmielniku - Szkole Podstawowej Nr 1 im. Por. Jana Bałdy w Chmielniku; 36-016 Chmielnik 41.
 • Oddziały  Przedszkolne przy Szkole Podstawowej Nr 3 im. Św. M.M. Kolbego w Chmielniku : z siedzibą w Chmielniku, z siedzibą w Błędowej Tyczyńskiej; 36-016 Chmielnik 169a.
 • Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. Orląt Lwowskich w Zabratówce; 36-017 Błędowa Tyczyńska, Zabratówka 47.
 • Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. Stefana Kard.  Wyszyńskiego w Woli Rafałowskiej; 36-017 Błędowa Tyczyńska, Wola Rafałowska 139.

 

 

 

Załącznik nr 3

 

 

Chmielnik, dnia …………………………..

……………………………………………………………………

          imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego

……………………………………………………………………

                                   adres zamieszkania

…………………………………………………………………..

 

 

OŚWIADCZENIE

 

o wielodzietności rodziny

 

 

Oświadczam, iż dziecko  …………………………………………………………………………………………….

                                                                                                                                               imię i nazwisko dziecka

kandydujące do oddziału przedszkolnego w szkole Podstawowej Nr3 im. Św. M. M. Kolbego w Chmielniku  jest członkiem rodziny wielodzietnej 1.

Liczba członków rodziny: …………………… w tym dzieci: ……………………………….

 

Jestem świadoma/y  odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

 

 

 

 

…………………………………………………………………….

podpis rodzica/opiekuna prawnego

 

 

 

1zgodnie z art.20b pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn.zm) – wielodzietność    rodziny oznacza rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 4

 

 

Chmielnik, dnia …………………………..

……………………………………………………………………

          imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego

……………………………………………………………………

                                   adres zamieszkania

…………………………………………………………………..

 

 

OŚWIADCZENIE

o samotnym wychowywaniu dziecka

 

 

 

Oświadczam, iż samotnie wychowuję dziecko ……………………………………………………………………

imię i nazwisko dziecka

kandydujące do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr3 im. Św. M. M. Kolbego w Chmielniku oraz nie wychowuję dziecka wspólnie z jego rodzicem1.

 

Jestem świadoma/y  odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

 

 

…………………………………………………………………….

podpis rodzica/opiekuna prawnego

 

 

1zgodnie z art.20b pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn.zm) – samotne    wychowywanie dziecka oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji    orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z    jego rodzicem.

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Marzec 2018
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1